Opinie o Nas
Darmowa dostawa od 50,00 zł
SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

Odstąpienie od umowy

ZWROT TOWARU

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1.    Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu konsumentem oraz Klientowi będącemu osobą fizyczną, który zawarł ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W takim przypadku Konsument lub osoba wskazana w pkt. 8.1. Regulaminu sklepu, która zawarła umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
1.1.    pisemnie na adres: ul. Gallusa 12/13, 40-594 Katowice;
1.2.    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@videoniania-sklep.pl;
2.    Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i wymiana”. Konsument lub osoba wskazana w pkt. 8.1. Regulaminu sklepu może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
3.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
3.1.    dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
3.2.    dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
4.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
5.    Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta lub osoby wskazanej w pkt. 8.1. Regulaminu sklepu o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi lub osobie wskazanej w pkt. 8.1. Regulaminu sklepu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument lub osoba wskazana w pkt. 8.1. Regulaminu sklepu, chyba że konsument lub osoba wskazana w pkt. 8.1. Regulaminu sklepu  wyraźnie zgodziła się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta lub osoby wskazanej w pkt. 8.1. Regulaminu sklepu , może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta lub osoby wskazanej w pkt. 8.1. Regulaminu sklepu do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta lub osoby wskazanej w pkt. 8.1. Regulaminu sklepu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6.    Konsument lub osoba wskazana w pkt. 8.1. Regulaminu sklepu ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument lub osoba wskazana w pkt. 8.1. Regulaminu sklepu może zwrócić Produkt na adres: ul. Gallusa 12/13, 40-594 Katowice.
7.    Konsument lub osoba wskazana w pkt. 8.1. Regulaminu sklepu ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8.    Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta lub osoby wskazanej w pkt. 8.1. Regulaminu sklepu od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument lub osoba wskazana w pkt. 8.1. Regulaminu sklepu:
8.1.    Jeżeli konsument lub osoba wskazana w pkt. 8.1. Regulaminu sklepu wybrała sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi lub osobie wskazanej w pkt. 8.1. Regulaminu sklepu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
8.2.    Konsument lub osoba wskazana w pkt. 8.1. Regulaminu sklepu ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8.3.    W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta lub osoby wskazanej w pkt. 8.1. Regulaminu sklepu - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument lub osoba wskazana w pkt. 8.1. Regulaminu sklepu, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
9.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi lub osobie wskazanej w pkt. 8.1. Regulaminu sklepu w odniesieniu do umów:
9.1.    (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta lub osoby wskazanej w pkt. 8.1. Regulaminu sklepu , która została poinformowana przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub osoby wskazanej w pkt. 8.1. Regulaminu sklepu lub służący zaspokojeniu jej zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument lub osoba wskazana w pkt. 8.1. Regulaminu sklepu wyraźnie żądał, a aby Sprzedawca do niej przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument lub osoba wskazana w pkt. 8.1. Regulaminu sklepu żądała, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi lub osobie wskazanej w pkt. 8.1. Regulaminu w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta lub osoby wskazanej w pkt. 8.1. Regulaminu sklepu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 Jak zwrócić towar:  

1. Prześlij nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przykładowy wzór formularza


Formularz zwrotu/reklamacji (PDF)*

Formularz zwrotu/reklamacji (DOC)**

Prosimy o wskazanie od razu, jeżeli posiadasz, numeru rachunku bankowego do zwrotu – ułatwi to i przyspieszy całą procedurę zwrotu.  


2. Wraz z oświadczeniem (oświadczenie możesz przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@videoniania-sklep.pl) lub niezwłocznie po jego przesłaniu, nie później jednak niż w terminie czternastu dni, odeślij do nas towar.  

3. Ponosisz bezpośredni koszt wysyłki zwrotnej  (odesłania towaru do nas) lub możesz dokonać zwrotu za pośrednictwem naszego sklepu po zalogowaniu na swoje konto na naszym sklepie.  

 

Oświadczenie oraz towar należy przesłać na nasz adres:  

GROW SMART & PARTNERS Mariusz Sasiak
ul. Gallusa 12/13
Katowice 40-594  

 


Ważne:
   

 

- Będziemy wdzięczni za zwrot towaru nie noszącego żadnych śladów użytkowania o raz posiadającego wszystkie metki – ułatwi nam to dalszą sprzedaż takiego towaru. Pamiętaj, że zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
- Prosimy w miarę możliwości również o dołączenie paragonu lub faktury– ułatwi nam to szybszą obsługę zwrotu lub wymiany.
- po odstąpieniu od umowy otrzymasz od nas niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni,
- Ze względu na bezpieczeństwo przesyłki i szybkość jej dostarczenia - polecamy odsyłanie towarów firmą kurierską lub za pośrednictwem innych przewoźników.

- Prosimy o nie przesyłanie do nas paczek „za pobraniem”, ponieważ nasza obsługa nie ma możliwości ich odebrania.

Zaufane Opinie IdoSell
4.89 / 5.00 850 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-10
Polecam
2024-04-21
Super produkt ,super sklep, super obsługa
pixel